حمایت از دانش ­آموزان یتیم، بدسرپرست، بی­ سرپرست با هرگونه معدل بالا یا پایین (متاسفانه در جامعه به بی سرپرستان و بد سرپرستان و معدل پائینها کمتر توجه می­شود)