فرایند پذیرش مددجویان ا ز طریق مدیران آموزشگاه ها درمقاطع مختلف آموزشی وتحقیق و بررسی موسسه  صورت  می گیردکه پس از پذیرش و تشکیل پرونده باتعامل و همکاری مدارس مورد نظر وضعیت درسی آنها بررسی و جهت ارتقاء   سطح  علمی و آموزشی مددجویان برنامه ریزی می شود. درصورت  لزوم کلاس­های  مشاوره  برای  دانش­آموزان  و خانواده هایشان  نیز تشکیل  می­گردد